جشنواره پائیزه یک واحد کامپوزیت و لمینت رایگان به ازای هر هفت واحد